วิทยากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
ประธานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์
หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมวยไทย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง


อาจารย์ ดร.สำราญ สุขสว่าง
คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ดร.ณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี


ดร.วีรวัชร์ ทองยอดดี
หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้ดำเนินการเสวนา)