กำหนดการ

กำหนดการเสวนาวิชาการงานกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ครั้งที่ 46
หัวข้อ มวยไทยกับการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาวะ

กำหนดการประชุมวิชาการงานกีฬามหาวิทยาลัย
“ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ครั้งที่ 46
เสวนาวิชาการหัวข้อ “มวยไทยกับการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาวะ”
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
****************************************************

เวลา 08.30 – 09.00 น.                          ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
เวลา 09.00 – 09.30 น.                         พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล
                                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เวลา 09.30 – 10.00 น.                          บรรยายพิเศษ พัฒนาการ “มวยไทย” ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
                                                                            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
                                                                            ประธานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา 10.00 – 10.15 น.                            พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15 – 11.30 น.                             เสวนาวิชาการ หัวข้อ “มวยไทยกับการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาวะ”
                                                                            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์
                                                                             หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมวยไทย สถาบันการพลศึกษา
                                                                             วิทยาเขตอ่างทอง
                                                                             อาจารย์ ดร.สำราญ สุขสว่าง
                                                                             คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                                                                             ดร.ณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์
                                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
                                                                             ดร.วีรวัชร์ ทองยอดดี
                                                                             หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                                                                            (ผู้ดำเนินการเสวนา)
เวลา 11.30 – 12.00 น.                           การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง ด้านมวยไทยกับการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาวะ
เวลา 12.00 – 13.00 น.                           รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 17.00 น.                           กิจกรรมการพัฒนาฝึกทักษะเกี่ยวกับมวยไทยกับการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาวะ
                                                           ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม