��������������� ������������������ ������������������


รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ��������������� ������������������ ������������������ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เพศ มหาวิทยาลัย
1 นาย สิรภัทร ใจใหญ่ ชาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 นาย ธนภูมิ ครรชิตวรกุล ชาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 นาย ชนินทร์ ทินตระกูล ชาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 นาย กิตติวุฒิ มาเจริญ ชาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 นาย เดชาธร ศรีพั่ว ชาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 นาย ณัฐพล แก้วโสม ชาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 นาย ธัชทฤต กาญจนเตชานนท์ ชาย มหาวิทยาลัยมหิดล
8 นาย ดารัญชน์ ชื่อลือชา ชาย มหาวิทยาลัยมหิดล
9 นาย คณิน กวีพรพิพัฒน์ ชาย มหาวิทยาลัยมหิดล
10 นาย กฤษณ์ เกตุเกล้า ชาย มหาวิทยาลัยมหิดล
11 นาย ภูดนัย รุ้งศรีวงศ์ ชาย มหาวิทยาลัยรังสิต
12 นาย นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง ชาย มหาวิทยาลัยรังสิต
13 นาย ทีป์ชลิต วิทยานนท์ ชาย มหาวิทยาลัยรังสิต
14 นาย โสภณ ศิริประทุม ชาย มหาวิทยาลัยรังสิต
15 นาย อาณัฐชัย พิพัฒน์ไพศาล ชาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16 นาย วรุต ขจรกิตติสกุล ชาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
17 นาย จิตต์สิน วรรัฐพรยศ ชาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18 นาย ธนกร ตอสี ชาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
19 นาย กฤตติณ ทรงเจริญ ชาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
20 นาย เอกปริษฐิ์ หวู่ ชาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
21 นาย นพรัฐ พานิชผล ชาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
22 นาย วงศธร เสรีภาพ ชาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
23 นาย พีรวิชญ์ เกรียงขจร ชาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
24 นาย พีรวัส เกรียงขจร ชาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
25 นาย ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล ชาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
26 นาย อนุสิษฐ์ สอนเถื่อน ชาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 นาย พงศ์พรหม หัตถพรหม ชาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 นาย กันตภณ เสมสมาน ชาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 นาย กรกริช เชาว์พานิช ชาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 นาย พัฐชณัฐ อ้นสำราญไกรวิ ชาย สถาบันการพลศึกษา
31 นาย ณัฐวินท์ ลิ่มสกุล ชาย สถาบันการพลศึกษา
32 นาย จิตรวิทย์ บุญมาลีรัตน์ ชาย สถาบันการพลศึกษา
33 นาย กฤษฏิ์ เพียรสุภาพ ชาย สถาบันการพลศึกษา
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์