��������������� ��������������������� ���������������������


รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ��������������� ��������������������� ���������������������ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เพศ มหาวิทยาลัย
1 นางสาว กัญญ์กุลณัช โกสุมสวัสดิ์ หญิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 นางสาว วิภาวี แสงสุระ หญิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 นางสาว ธนกร รอดรัต หญิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 นางสาว ภัทรา บุศย์น้ำเพชร หญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5 นางสาว ปุณยนุช ศรีสมวงค์ หญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
6 นางสาว ชนิดา เทพสาร หญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
7 นางสาว จอมนาง แก้วปลั่ง หญิง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
8 นางสาว กนกวรรณ หมายมี หญิง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
9 นางสาว อมรภัค นิธิปฏิคม หญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 นางสาว ปรียานาฎ ตุ้ยหล้า หญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 นางสาว อลิศรา สุจริตธรรม หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 นางสาว ดณิตา พรหมโสภณ หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 นางสาว ณัชนันทน์ ไตรแสงรุจิระ หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 นางสาว ลลิตา ไชยฝาง หญิง สถาบันการพลศึกษา
15 นางสาว รุสลี ขันแก้ว หญิง สถาบันการพลศึกษา
16 นางสาว พิชชาภัสร์ ภูกิจพิพัฒน์กุล หญิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
17 นางสาว ชัญญา ประเทศรัตน์ หญิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์