��������������� ������������������������ ������������������������


รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ��������������� ������������������������ ������������������������ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เพศ มหาวิทยาลัย
1 นาย  ศตวรรษ มะสาธานัง ชาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 นาย สิรภัทร ใจใหญ่ ชาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 นาย ธนภูมิ ครรชิตวรกุล ชาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 นาย ชนินทร์ ทินตระกูล ชาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 นาย กิตติวุฒิ มาเจริญ ชาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6 นาย ฐิติพันธุ์ กุดั่น ชาย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
7 นาย เดชาธร ศรีพั่ว ชาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 นาย ณัฐพล แก้วโสม ชาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 นาย ธัชทฤต กาญจนเตชานนท์ ชาย มหาวิทยาลัยมหิดล
10 นาย ดารัญชน์ ชื่อลือชา ชาย มหาวิทยาลัยมหิดล
11 นาย คณิน กวีพรพิพัฒน์ ชาย มหาวิทยาลัยมหิดล
12 นาย กฤษณ์ เกตุเกล้า ชาย มหาวิทยาลัยมหิดล
13 นาย อัษฎายุทธ พูนอนันต์ ชาย มหาวิทยาลัยรังสิต
14 นาย อาณัฐชัย พิพัฒน์ไพศาล ชาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15 นาย วรุต ขจรกิตติสกุล ชาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16 นาย จิตต์สิน วรรัฐพรยศ ชาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
17 นาย พงศกร มณฑาเธียร ชาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18 นาย พงศกร มณฑาเธียร ชาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19 นาย ธนกร ตอสี ชาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
20 นาย กฤตติณ ทรงเจริญ ชาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
21 นาย เอกปริษฐิ์ หวู่ ชาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
22 นาย นพรัฐ พานิชผล ชาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
23 นาย เอกมงคล สรรพกิจกำจร ชาย มหาวิทยาลัยศิลปากร
24 นาย ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร ชาย มหาวิทยาลัยศิลปากร
25 นาย พีรวัส เกรียงขจร ชาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
26 นาย ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล ชาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
27 นาย วงศธร เสรีภาพ ชาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
28 นาย พีรวิชญ์ เกรียงขจร ชาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
29 นาย กรกริช เชาว์พานิช ชาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 นาย อนุสิษฐ์ สอนเถื่อน ชาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 นาย พงศ์พรหม หัตถพรหม ชาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32 นาย กันตภณ เสมสมาน ชาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33 นาย วุฒิชัย เจริญธนากุล ชาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 นาย  ชยานันต์ พรหมรักษ์ ชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
35 นาย ธรณินทร์ วิวัฒนะกิจ ชาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
36 นาย จิตรวิทย์ บุญมาลีรัตน์ ชาย สถาบันการพลศึกษา
37 นาย กฤษฏิ์ เพียรสุภาพ ชาย สถาบันการพลศึกษา
38 นาย ดนัย อินทรกระทึก ชาย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
39 นาย ทัตเทพ พุ่มโกสุม ชาย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์