��������������������������������������������� ������������������������������������������ 51 ������. ��������� ������������������������������������������ 51 ������. ���������


รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ��������������������������������������������� ������������������������������������������ 51 ������. ��������� ������������������������������������������ 51 ������. ���������ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เพศ มหาวิทยาลัย
1 นาย สุทธิลักษณ์  พุทธระสุ ชาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 นาย สิริวัฒน์ เเก้วกลางชล ชาย มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 นาย ณัฐนนท์ หิตาพิสุทธิ์ ชาย มหาวิทยาลัยบูรพา
4 นาย วุฒิไกร จันทรเสนา ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5 นาย  ยศกร ไตรรส ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
6 นาย เทวินทร์ อุดสังหาร ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7 นาย จตุรงค์ มุทาพร ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8 นาย อภิวัตร คำเพชร ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9 นาย ประวีณ โลกวิจิตร ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
10 นาย ภานุวัฒน์ สุขจิตร ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
11 นาย  กิตติพันธ์ จุลเหลา ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12 นาย นรินทร์ จิ้งโจ้ ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13 นาย อัครชัย เจิมทา ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
14 นาย  อัมรินทร์ ใจยศเส้า ชาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15 นาย ฟัยรุซ เละสัน ชาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16 นาย ไกรสร นาคศรี ชาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17 นาย เอื้ออังกูร จูฑาภักติ ชาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 นาย อิทธิ จันทร์ผอง ชาย สถาบันการพลศึกษา
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์