��������������������������������������������� ������������������������������������������ 54 ������. ��������� ������������������������������������������ 54 ������. ���������


รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ��������������������������������������������� ������������������������������������������ 54 ������. ��������� ������������������������������������������ 54 ������. ���������ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เพศ มหาวิทยาลัย
1 นาย ฉัตรมงคล เอี่ยมระยับ ชาย มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 นาย มานะศักดิ์ แก้วปัดชา ชาย มหาวิทยาลัยบูรพา
3 นาย อภิเดช คะปัญญา ชาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 นาย ณรงค์กร อ่อนดี ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5 นาย ศราวุธ สิงห์มณี ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6 นาย สุทธิรักษ์ รักสุจริต ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7 นาย กิตติธัช วงศ์ยศ ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8 นาย วีระชาติ ศรีสุข ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9 นาย ชนะชัย ขยันดี ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 นาย ปิยะวุฒิ ต๊ะทา ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 นาย วรวิทย์ หลาบสุดตา ชาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 นาย มงคลชัย อ่อนสิงห์ ชาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13 นาย ชิติพัทธ์ ปาลิไลยก์ ชาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์