��������������������������������������������� ������������������������������������������ 60 ������. ��������� ������������������������������������������ 60 ������. ���������


รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ��������������������������������������������� ������������������������������������������ 60 ������. ��������� ������������������������������������������ 60 ������. ���������ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เพศ มหาวิทยาลัย
1 นาย ทรงพล สนธิรักษ์ ชาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 นาย  เมฆสิทธิ์ สุวิเศษ ชาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 นาย ธีรศักดิ์ ภูผาลา ชาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 นาย คณิติน ศรีบุญรอด ชาย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
5 นาย สุรชุมพล โวหาร ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
6 นาย ณัฐธีร์ ดาษนิกร ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7 นาย ธัชพล ตันติจันทโสภณ ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
8 นาย มูฮัมหมัด จงรักษ์ ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9 นาย ธีระศักดิ์ เนตรหนองเทา ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10 นาย ธวัชชัย ชูคง ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11 นาย นฤดล อินทร์สอน ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
12 นาย อภิสิทธิ์ พะวังคาม ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
13 นาย สหรัฐ คำภา ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14 นาย ทัศน์พล เครื่องสนุก ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15 นาย ชนายุทธ รอดกอง ชาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16 นาย คณิศร สารเสวก ชาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 นาย  ธนัท จันทร์ชูกลิ่น ชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
18 นาย จักรี ม่วงสาร ชาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 นาย อุทัย ชะนามุญา ชาย สถาบันการพลศึกษา
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์