��������������������������������������������� ������������������������������������������ 63.5 ������. ��������� ������������������������������������������ 63.5 ������. ���������


รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ��������������������������������������������� ������������������������������������������ 63.5 ������. ��������� ������������������������������������������ 63.5 ������. ���������ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เพศ มหาวิทยาลัย
1 นาย วรเชษฐ์ นกหมุด ชาย มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 นาย อภิสิทธิ์ ศรีชะตา ชาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 นาย ประกรณ์ หวังปรุงกลาง ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4 นาย นวพล มาตกิจ ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5 นาย อภิวัฒน์ ฤาษี ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6 นาย ชัยวัฒน์ ขำวิลัย ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
7 นาย ทวัฒน์ อาษาสนา ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8 นาย พลากร ทาละโล ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
9 นาย เสกสรรค์ หล้าภิระ ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
10 นาย ชัยมงคล บุญค่ำ ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11 นาย ฉันทิศ โสภาจารย์ ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12 นาย ธัญพิสิษฐ์ สงให้ ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13 นาย ภัคพงษ์ ชีทาม ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
14 นาย ดนัย ไชยพันธ์ ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15 นาย เกียรติภูมิ ตังแก ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16 นาย พงษ์นรินทร์ ทาทอน ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
17 นาย อิทธิพล มะลิ ชาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18 นาย สมศร พิมพ์ทรัพย์ ชาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
19 นาย อรรณพ วรนันทวัฒน์ ชาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 นาย  เกรียงไกร นาคสุข ชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์