��������������������������������������������� ������������������������������������������ 75 ������. ��������� ������������������������������������������ 75 ������. ���������


รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ��������������������������������������������� ������������������������������������������ 75 ������. ��������� ������������������������������������������ 75 ������. ���������ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เพศ มหาวิทยาลัย
1 นาย ธีรวัฒน์ จิตต์ชะนะ ชาย มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 นาย พิทักษ์ ฤทธิ์แก้ว ชาย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
3 นาย ภัทรพงศ์ ทองเฟื่อง ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4 นาย อนุวัตร์ หวังเสล่ ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5 นาย อุดมศักดิ์ ประเสริฐสังข์ ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
6 นาย พลัฏฐ์ จำปานิลวัทน์ ชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7 นาย ธนกรณ์ มีแก้ว ชาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 นาย ดิลวิล ชาสุวรรณ ชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
9 นาย เกษมสันต์ แก้วท่าแค ชาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 นาย อดิศักดิ์ บือราเฮง ชาย สถาบันการพลศึกษา
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์