��������������������������������������������� ������������������������������������������ 48 ������. ������������ ������������������������������������������ 48 ������. ������������


รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ��������������������������������������������� ������������������������������������������ 48 ������. ������������ ������������������������������������������ 48 ������. ������������ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เพศ มหาวิทยาลัย
1 นางสาว รัตติยากร แก้วหนู หญิง มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 นางสาว สุดารัตน์ ก้องไตรภพ หญิง มหาวิทยาลัยบูรพา
3 นางสาว มนัสศนันท์ กระจ่างโพธิ์ หญิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 นางสาว เบญญาภา สรรพค้า หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5 นางสาว ภุมรินทร์ ศรชัย หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6 นางสาว ภาคินี สนองดี หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 นางสาว ปวีณา สุริมาศ หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
8 นางสาว วิชญา ต้นจันทร์ หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9 นางสาว สุชาวดี ช่วยชูเผ่า หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 นางสาว นริศรา ปานพรม หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11 นางสาว ลนิตา สังฆสุวรรณ์ หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12 นางสาว กรวิภา เศรษฐสุวรรณ์ หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
13 นางสาว ภมรรัตน์ บุ่งอุทุม หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14 นางสาว ธิดารัตน์ เสถียรเฉย หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
15 นางสาว พรนภา มีพรม หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16 นางสาว ชรินทิพย์ วารี หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17 นางสาว จุฑามาศ เลิศศรี หญิง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18 นางสาว ณัฐพร จีนหีต หญิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 นางสาว อาทิตยา จันทร์งาม หญิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20 นางสาว พิชญดา ปานพรมมา หญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 นางสาว จิรายุ ปานมณี หญิง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
22 นางสาว อินทิรา ขันเสนาะ หญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
23 นางสาว วิสุดา สุขเจือ หญิง สถาบันการพลศึกษา
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์