��������������������������������������������� ������������������������������������������ 51 ������. ������������ ������������������������������������������ 51 ������. ������������


รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ��������������������������������������������� ������������������������������������������ 51 ������. ������������ ������������������������������������������ 51 ������. ������������ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เพศ มหาวิทยาลัย
1 นางสาว ธัญสิริ ชูมาลัย หญิง มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 นางสาว ศุภลักษณ์ เข็นสี หญิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 นางสาว กัญญาณัฐ โชติชื่น หญิง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
4 นางสาว ฟาริดา ภูมิเดช หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5 นางสาว วราภรณ์ เพลินบุบผา หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
6 นางสาว ปริณดา โนนสละ หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 นางสาว ศุทธหทัย ภาโนมัย หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
8 นางสาว เจนจิรา แซ่เตียว หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
9 นางสาว วรรณสว่าง ศรีละออ หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10 นางสาว ทิพย์ธิดา โถตะบุตร หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11 นางสาว ทัศนีย์ สุยะฟู หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12 นางสาว นิธิดา ฤกษนันท์ หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13 นางสาว ชูติมา จำลองเพ็ง หญิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14 นางสาว ปาริฉัตร นราเที่ยง หญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 นางสาว มรกต บ้านนบ หญิง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
16 นางสาว นิศารัตน์ สิทธิ หญิง สถาบันการพลศึกษา
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์