��������������������������������������������� ������������������������������������������ 54 ������. ������������ ������������������������������������������ 54 ������. ������������


รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ��������������������������������������������� ������������������������������������������ 54 ������. ������������ ������������������������������������������ 54 ������. ������������ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เพศ มหาวิทยาลัย
1 นางสาว พิมพ์ชนก ขุนทอง หญิง มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 นางสาว อาทิตยา สายสิญจน์ หญิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 นางสาว ปานเนตร แก้วภมร หญิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 นางสาว วรรนิดา พิณวงศ์ หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5 นางสาว กรพิน พันตะคุ หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6 นางสาว อรปรียา ปราณขำ หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
7 นางสาว อัญชลี จิตรเจริญ หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 นางสาว วราภรณ์ อ่อนคำผาง หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9 นางสาว กนิษฐา แซ่ฟุ้ง หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 นางสาว สุธิดา พลหาญ หญิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11 นางสาว ประภาพรรณ อ่อนดาบ หญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 นางสาว อรนิสา สังหลัง หญิง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์