��������������������������������������������� ������������������������������������������ 57 ������. ������������ ������������������������������������������ 57 ������. ������������


รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ��������������������������������������������� ������������������������������������������ 57 ������. ������������ ������������������������������������������ 57 ������. ������������ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เพศ มหาวิทยาลัย
1 นางสาว วีรนุช แพทย์ประสิทธิ์ หญิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 นางสาว ธัญชนก ไทยมณี หญิง มหาวิทยาลัยบูรพา
3 นางสาว สวรรยา นาคูณ หญิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 นางสาว นภาพร เรืองสุวรรณ หญิง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
5 นางสาว เมริกา ตุปฏิ หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6 นางสาว ณัชชา สารเสนา หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7 นางสาว มาตา ปัสสาวัน หญิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8 นางสาว ธนพร พลีพูล หญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9 นางสาว รินธิชา สว่างไพบูลย์ หญิง สถาบันการพลศึกษา
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์