��������������������������������������������� ������������������������������������������ 60 ������. ������������ ������������������������������������������ 60 ������. ������������


รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ��������������������������������������������� ������������������������������������������ 60 ������. ������������ ������������������������������������������ 60 ������. ������������ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เพศ มหาวิทยาลัย
1 นางสาว วชิราภรณ์ เงินสง่า หญิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 นางสาว สุภาวดี สังข์ทอง หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3 นางสาว ศรัญญา สายสุวรรณ์ หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4 นางสาว ณัฐรัตน์ ทัศนัย หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5 นางสาว ทานตะวัน วงศ์คำผุย หญิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6 นางสาว เกศินี ทับไทร หญิง สถาบันการพลศึกษา
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์