มหาวิทยาลัยที่ยืนยันรายงานแจ้งความจำนงเข้าร่วมแข่งขัน(รอบมหกรรม)


มหาวิทยาลัยที่ยืนยันแจ้งความจำนง(รอบมหกรรม)แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 103 มหาวิทยาลัย
รายงานแจ้งความจำนง(รอบมหกรรม)
มหาวิทยาลัย

 
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์