กรีฑา


กรีฑา


ประเภทการแข่งขัน
001 ลู่ บุคคลชาย
002 ลาน บุคคลชาย
003 รวม บุคคลชาย
004 ลู่ ทีมชาย
005 ลู่ บุคคลหญิง
006 ลาน บุคคลหญิง
007 รวม บุคคลหญิง
008 ลู่ ทีมหญิง


รวม บุคคลชาย
1-01-042 ทศกรีฑา
รวม บุคคลหญิง
1-01-043 สัตตกรีฑา
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์