แบดมินตัน


แบดมินตัน


ประเภทการแข่งขัน
020 ประเภททีม
021 ประเภทบุคคล


ประเภททีม
1-06-001 ทีมชาย
1-06-002 ทีมหญิง
ประเภทบุคคล
1-06-003 ชายเดี่ยว
1-06-004 หญิงเดี่ยว
1-06-005 ชายคู่
1-06-006 หญิงคู่
1-06-007 คู่ผสม
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์