ดาบสากล


ดาบสากล


ประเภทการแข่งขัน
037 ดาบเอเป้ ทีมชาย
038 ดาบเอเป้ ทีมหญิง
039 ดาบเอเป้ บุคคลชาย
040 ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
041 ดาบฟอล์ย ทีมชาย
042 ดาบฟอล์ย ทีมหญิง
043 ดาบฟอล์ย บุคคลชาย
044 ดาบฟอล์ย บุคคลหญิง
045 ดาบเซเบอร์ ทีมชาย
046 ดาบเซเบอร์ ทีมหญิง
047 ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
048 ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง


ดาบเอเป้ ทีมชาย
2-02-008 ดาบเอเป้ ทีมชาย
ดาบเอเป้ ทีมหญิง
2-02-007 ดาบเอเป้ ทีมหญิง
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
2-02-005 ดาบเอเป้ บุคคลชาย
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
2-02-006 ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
ดาบฟอล์ย ทีมชาย
2-02-004 ดาบฟอล์ย ทีมชาย
ดาบฟอล์ย ทีมหญิง
2-02-003 ดาบฟอล์ย ทีมหญิง
ดาบฟอล์ย บุคคลชาย
2-02-002 ดาบฟอล์ย บุคคลชาย
ดาบฟอล์ย บุคคลหญิง
2-02-001 ดาบฟอล์ย บุคคลหญิง
ดาบเซเบอร์ ทีมชาย
2-02-012 ดาบเซเบอร์ ทีมชาย
ดาบเซเบอร์ ทีมหญิง
2-02-011 ดาบเซเบอร์ ทีมหญิง
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
2-02-010 ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
2-02-009 ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์