เทเบิลเทนนิส


เทเบิลเทนนิส


ประเภทการแข่งขัน
049 ประเภททีม
050 ประเภทบุคคล


ประเภททีม
2-05-001 ทีมชาย
2-05-002 ทีมหญิง
ประเภทบุคคล
2-05-003 ชายเดี่ยว
2-05-004 หญิงเดี่ยว
2-05-005 ชายคู่
2-05-006 หญิงคู่
2-05-007 คู่ผสม
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์