ยูโด


ยูโด


ประเภทการแข่งขัน
089 ประเภททีม
090 ประเภทบุคคล


ประเภทบุคคล
2-09-001 ยูโด-ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage-No-Kata) - ชาย
2-09-004 ยูโด-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย
2-09-005 ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
2-09-006 ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย
2-09-007 ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย
2-09-008 ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย
2-09-009 ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. บุคคลชาย
2-09-010 ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย
2-09-011 ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. บุคคลชาย
2-09-012 ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. บุคคลชาย
2-09-013 ยูโด-ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata) - หญิง
2-09-016 ยูโด-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง
2-09-017 ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
2-09-018 ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
2-09-019 ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. บุคคลหญิง
2-09-020 ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
2-09-021 ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง
2-09-022 ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง
2-09-023 ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง
2-09-024 ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. บุคคลหญิง
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์