เปตอง


เปตอง


ประเภทการแข่งขัน
097 Shooting บุคคลชาย
098 Shooting บุคคลหญิง
099 ชายเดี่ยว
100 หญิงเดี่ยว
101 ชายคู่
102 หญิงคู่
103 คู่ผสม
104 ทีมชาย 3 คน
105 ทีมหญิง 3 คน


--
ชายเดี่ยว
2-12-006 ชายเดี่ยว
หญิงเดี่ยว
2-12-007 หญิงเดี่ยว
ชายคู่
2-12-003 ชายคู่
หญิงคู่
2-12-004 หญิงคู่
คู่ผสม
2-12-005 คู่ผสม
ทีมชาย 3 คน
2-12-001 ทีมชาย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน
2-12-002 ทีมหญิง 3 คน
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์