รักบี้ฟุตบอล


รักบี้ฟุตบอล


ประเภทการแข่งขัน
148 ประเภท 15 คน ทีมชาย
149 ประเภท 7 คน ทีมชาย
150 ประเภท 7 คน ทีมหญิง


ประเภท 15 คน ทีมชาย
2-17-003 ประเภท 15 คน ทีมชาย
ประเภท 7 คน ทีมชาย
2-17-001 ประเภท 7 คน ทีมชาย
ประเภท 7 คน ทีมหญิง
2-17-002 ประเภท 7 คน ทีมหญิง
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์