คาราเต้โด


คาราเต้โด


ประเภทการแข่งขัน
179 ท่ารำบุคคลชาย
180 ท่ารำบุคคลหญิง
181 ท่ารำทีมชาย
182 ท่ารำทีมหญิง
183 ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 55 กก.
184 ต่อสู้บุคคล-ชาย น้ำหนักไม่เกิน 60 กก.
185 ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 67 กก.
186 ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 75 กก.
187 ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 84 กก.
188 ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 84 กก.
189 ต่อสู้ทีมชาย (5+2)
190 ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 50 กก.
191 ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 55 กก.
192 ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 61 กก.
193 ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 68 กก.
194 ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักเกิน 68 กก.
195 ต่อสู้ทีมหญิง (3+1)


ท่ารำบุคคลชาย
2-19-001 ท่ารำบุคคลชาย
ท่ารำบุคคลหญิง
2-19-002 ท่ารำบุคคลหญิง
ท่ารำทีมชาย
2-19-003 ท่ารำทีมชาย
ท่ารำทีมหญิง
2-19-004 ท่ารำทีมหญิง
ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 55 กก.
2-19-005 ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 55 กก.
ต่อสู้บุคคล-ชาย น้ำหนักไม่เกิน 60 กก.
2-19-006 ต่อสู้บุคคล-ชาย น้ำหนักไม่เกิน 60 กก.
ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 67 กก.
2-19-007 ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 67 กก.
ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 75 กก.
2-19-008 ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 75 กก.
ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 84 กก.
2-19-009 ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 84 กก.
ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 84 กก.
2-19-010 ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 84 กก.
ต่อสู้ทีมชาย (5+2)
2-19-016 ต่อสู้ทีมชาย (5+2)
ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 50 กก.
2-19-011 ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 50 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 55 กก.
2-19-012 ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 55 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 61 กก.
2-19-013 ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 61 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 68 กก.
2-19-014 ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 68 กก.
ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักเกิน 68 กก.
2-19-015 ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักเกิน 68 กก.
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1)
2-19-017 ต่อสู้ทีมหญิง (3+1)
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์