กอล์ฟ


กอล์ฟ


ประเภทการแข่งขัน
196 ทีมชาย
197 ทีมหญิง
198 บุคคลชาย
199 บุคคลหญิง


ทีมชาย
2-21-001 ทีมชาย
ทีมหญิง
2-21-002 ทีมหญิง
บุคคลชาย
2-21-003 บุคคลชาย
บุคคลหญิง
2-21-004 บุคคลหญิง
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์