มวยไทยสมัครเล่น


มวยไทยสมัครเล่น


ประเภทการแข่งขัน
252 น้ำหนักไม่เกิน 51 กก. ชาย
253 น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. ชาย
254 น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. ชาย
255 น้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ชาย
256 น้ำหนักไม่เกิน 63.5 กก. ชาย
257 น้ำหนักไม่เกิน 67 กก. ชาย
258 น้ำหนักไม่เกิน 71 กก. ชาย
259 น้ำหนักไม่เกิน 75 กก. ชาย
260 น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. หญิง
261 น้ำหนักไม่เกิน 51 กก. หญิง
262 น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. หญิง
263 น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. หญิง
264 น้ำหนักไม่เกิน 60 กก. หญิง


น้ำหนักไม่เกิน 51 กก. ชาย
4-01-001 น้ำหนักไม่เกิน 51 กก. ชาย
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. ชาย
4-01-002 น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. ชาย
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. ชาย
4-01-003 น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. ชาย
น้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ชาย
4-01-004 น้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ชาย
น้ำหนักไม่เกิน 63.5 กก. ชาย
4-01-005 น้ำหนักไม่เกิน 63.5 กก. ชาย
น้ำหนักไม่เกิน 67 กก. ชาย
4-01-006 น้ำหนักไม่เกิน 67 กก. ชาย
น้ำหนักไม่เกิน 71 กก. ชาย
4-01-007 น้ำหนักไม่เกิน 71 กก. ชาย
น้ำหนักไม่เกิน 75 กก. ชาย
4-01-008 น้ำหนักไม่เกิน 75 กก. ชาย
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. หญิง
4-01-009 น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. หญิง
น้ำหนักไม่เกิน 51 กก. หญิง
4-01-010 น้ำหนักไม่เกิน 51 กก. หญิง
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. หญิง
4-01-011 น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. หญิง
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. หญิง
4-01-012 น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. หญิง
น้ำหนักไม่เกิน 60 กก. หญิง
4-01-013 น้ำหนักไม่เกิน 60 กก. หญิง
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์