ลอนโบวล์ส


ลอนโบวล์ส


ประเภทการแข่งขัน
267 ทีม 2 คนชาย
268 ทีม 2 คนหญิง
269 ทีม 3 คนชาย
270 ทีม 3 คนหญิง


ทีม 2 คนชาย
5-02-001 ทีม 2 คนชาย
ทีม 2 คนหญิง
5-02-002 ทีม 2 คนหญิง
ทีม 3 คนชาย
5-02-003 ทีม 3 คนชาย
ทีม 3 คนหญิง
5-02-004 ทีม 3 คนหญิง
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์