หน้าแรก

การเสวนาวิชาการงานกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ครั้งที่ 46
หัวข้อ มวยไทยกับการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาวะ
ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

 

เกี่ยวกับเรา

ศิลปะการต่อสู้ของไทยไม่ว่าจะเป็นกระบี่ กระบองที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แล้ว มวยไทยถือเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีวิวัฒนาการมาหลายชั่วอายุคน ลีลาอันอ่อนช้อย สวยงาม แต่ซ่อนไว้ด้วยความเด็ดขาด กล้าแกร่ง และแม่นยำ ของศาสตร์ มวยไทยจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกแสดงได้ถึงมรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในรูปแบบต่างๆ อย่างผสมกลมกลืน ไม่ว่าจะเป็นของคนไทยในสมัยโบราณกาลที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ ไสยศาสตร์ อาคม ผนวกเข้ากับเสียงดนตรีอันไพเราะ เครื่องแต่งกายของนักมวย คุณธรรม และจริยธรรม การใช้ “นวอาวุธ” ที่มีอยู่ในร่างกายผสมผสานกับพละกำลัง และพลังจิตอันแข็งแกร่ง มวยไทยเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเพราะเป็นการเล่นการแสดงและเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของคนไทยเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ชาวไทยเป็นเจ้าของที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นมรดกตกทอดกันมานานมีวิวัฒนาการจากรูปแบบของศิลปะของการต่อสู้ที่มีท่าทางที่มีความอ่อนช้อยสวยงามและยังมีคุณลักษณะซึ่งประกอบไปด้วยความอดทน ความวิริยะ และความกตัญญู

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2562 ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องของการดูสุขภาพของนักศึกษา อาจารย์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลอื่นๆ จึงได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “มวยไทยกับการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาวะ” การดูแลสุขภาพโดยใช้ศิลปะมวยไทยมาประยุกต์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาสุขภาพองค์รวมในรูปแบบที่เรียกว่า “มวยไทยเพื่อพัฒนาสุขภาวะองค์รวม (พาหุยุทธ์ชาวสยาม)” ศิลปศาสตร์แห่งการเอาชนะตนเอง ในการสร้างสุขภาวะสำหรับคนไทย การบริหารกายและจิตเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยอาศัยความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยที่ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งใช้การเคลื่อนไหวเพื่อการประสมประสาน ร่างกาย จิตใจ ทำให้เกิดความเข้มแข็งเป็นการเน้นเสริมสร้างพื้นฐานของร่างกาย เสริมสร้างพื้นฐานของจิตใจทำให้ให้เกิดสุขภาวะที่ดี และปลูกฝังจิตสำนึกคนไทย ให้คนไทยรักษาตนเองและรักษาชาติไทยได้

กำหนดการ

กำหนดการเสวนาวิชาการงานกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ครั้งที่ 46
หัวข้อ มวยไทยกับการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาวะ

กำหนดการประชุมวิชาการงานกีฬามหาวิทยาลัย
“ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ครั้งที่ 46
เสวนาวิชาการหัวข้อ “มวยไทยกับการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาวะ”
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
****************************************************

เวลา 08.30 – 09.00 น.                          ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
เวลา 09.00 – 09.30 น.                         พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล
                                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เวลา 09.30 – 10.00 น.                          บรรยายพิเศษ พัฒนาการ “มวยไทย” ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
                                                                            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
                                                                            ประธานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา 10.00 – 10.15 น.                            พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15 – 11.30 น.                             เสวนาวิชาการ หัวข้อ “มวยไทยกับการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาวะ”
                                                                            โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์
                                                                             หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมวยไทย สถาบันการพลศึกษา
                                                                             วิทยาเขตอ่างทอง
                                                                             อาจารย์ ดร.สำราญ สุขสว่าง
                                                                             คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                                                                             ดร.ณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์
                                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
                                                                             ดร.วีรวัชร์ ทองยอดดี
                                                                             หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                                                                            (ผู้ดำเนินการเสวนา)
เวลา 11.30 – 12.00 น.                           การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง ด้านมวยไทยกับการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาวะ
เวลา 12.00 – 13.00 น.                           รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 17.00 น.                           กิจกรรมการพัฒนาฝึกทักษะเกี่ยวกับมวยไทยกับการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาวะ
                                                           ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม