เตรียมการรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย


เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท๔๖ ++++++++++++++++++++++++ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา บุญยึด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์แผนและประกันคุณภาพ พร้อมทั้งบุคลากรของงานอาคารสถานที่เข้าตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างอาคารสถานที่ และศูนย์กีฬารวมทั้งอาคารที่พักนักศึกษาและบุคลากร เพื่อเตรียมการรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๖ "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ++++++++++++++++++++++++ #งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


จำนวนการเข้าชม 1124 ครั้ง.
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์