รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม


"ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ คณะกรรมการ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์
1 กรีฑา รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง ประธาน คณะครุศาสตร์ 081--877-9464
    อาจารย์อภิรักษ์  คำเสนาะ กรรมการและเลขานุการ คณะครุศาสตร์ 090-054-5604
2 ว่ายน้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  นันทพานิช ประธาน คณะเกษตรศาสตร์ 089-949-8295
    อาจารย์ปรีดี   ทุมเมฆ กรรมการและเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 085-381-6669
3 บาสเกตบอล คุณประชา  กิจตรงศิริ ประธาน ผู้จัดการกิจตรงศิริ  
    อาจารย์ศราวุธ  ชินาภาษ กรรมการและเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 089-469-2459
4 ฟุตบอล อาจารย์ไวกูณฐ์   ครองยุทธ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดี 089-845-3002
    อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สงวนศักดิ์  ศรีพลัง กรรมการและเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ 081-764-7475
5 วอลเลย์บอล รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง  วงษ์ประเสริฐ ประธาน คณะวิทยาศาสตร์ 081-790-3737
    นายเมธา  พิมพะกรรณ์ กรรมการและเลขานุการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 095-619-5353
6 แบดมินตัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  สาธุพันธุ์ ประธาน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 081-551-1188
    นางวารุณี   สุกใส กรรมการและเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 089-720-3611
7 เซปักตะกร้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริฐ  เขียนนอก ประธาน คณะวิทยาศาสตร์ 081-879-1598
    อาจารย์จุมพลภัทร์  ศรีทากุลเศรษฐ์ กรรมการและเลขานุการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 062-874-5635
8 เทควันโด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร  เจตินัย ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดี 082-782-8226
    นางสาวกรรณิการ์  สมเสียง กรรมการและเลขานุการ กองพัฒนานักศึกษา 088-357-7079
9 ฟุตซอล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  บุญยืด ประธาน รองอธิการบดี 089-846-6464
    อาจารย์ภาคภูมิ  พันธ์นิกุล กรรมการและเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ 094-824-6356
10 เทนนิส รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชัย  เชื้อสาธุชน ประธาน คณะครุศาสตร์ 081-789-0253
    อาจารย์พลวัฒน์  โตสารเดช กรรมการและเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 081-997-7663
11 เปตอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย  โสกัณทัต ประธาน คณะเกษตรศาสตร์ 098-101-8383
    อาจารย์สมพร  แซ่จ้อง กรรมการและเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ 089-849-2965
12 ลีลาศ อาจารย์ ดร.ไพวุฒิ  ลังกา ประธาน คณะครุศาสตร์ 081-725-1232
    อาจารย์ปรีดา  กังแฮ กรรมการและเลขานุการ คณะครุศาสตร์ 084-142-1647
13 เทเบิลเทนนิส อาจารย์กิตติพร  สุพรรณผิว ประธาน คณะเกษตรศาสตร์ 087-655-6482
    นางสาวเต็มสิริ   ธานี กรรมการและเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ 087-655-5334
14 ปันจักสีลัต อาจารย์วิชัย  ลุนสอน ประธาน สำนักบริการวิชาการชุมชน 083-145-0932
    นางสมพักตร์    ดำพะธิก กรรมการและเลขานุการ สำนักบริการวิชาการชุมชน 081-076-5893
15 คาราเต้ - โด อาจารย์นันทยุทธ  ละม้ายจีน ประธาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ 080-166-9969
    นางสาวการะเกด  เพชรพิพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ กองพัฒนานักศึกษา 093-665-9882
16 ยูโด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต  ฉัตรวิริยาวงศ์ ประธาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 081-669-3732
    อาจารย์สุพัตรา  โพธิสาร กรรมการและเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 089-624-2757
17 ยูยิตสู อาจารย์ ดร.วิเชียร    โสมณวัตน์ ประธาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 089-652-1663
    อาจารย์นพพร  อำนาจบุดดี กรรมการและเลขานุการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 086-877-3369
18 ปีนหน้าผา อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์   นิยมพานิชพัฒนา ประธาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 081-836-1561
    อาจารย์ปริญญา    ทุมมาลา กรรมการและเลขานุการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 091-061-6196
19 กอล์ฟ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  ควรรู้ดี ประธาน คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 081-997-9982
    อาจารย์ ดร.วลัยพร สุขปลั่ง กรรมการและเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 081-593-1844
20 มวยสากลสมัครเล่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  เกาะสมบัติ ประธาน รองอธิการบดี 089-280-8092
    อาจารย์สิรายุทธ  พับเพลิง กรรมการและเลขานุการ คณะครุศาสตร์ 094-284-7388
21 รักบี้ฟุตบอล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์   อ่อนฤทธิ์ ประธาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 081-620-5848
    อาจารย์ณัฐวัตร  คมเฉียบ กรรมการและเลขานุการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 080-209-6409
22 แฮนด์บอล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย  จำปาอ่อน ประธาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 081-878-5314
    นายแวน   วัณณะพันธ์ กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 083-665-0372
23 ครอสเวิร์ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  ปัณฑวังกูร ประธาน คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 086-630-5285
    อาจารย์ ดร.จินตนา   จุลทรรศน์ กรรมการและเลขานุการ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 092-354-6249
24 บริจด์ อาจารย์วัชรินทร์กร  เมฆลา ประธาน คณะวิทยาศาสตร์ 085-310-3184
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลเดช  ตันแก้ว กรรมการและเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 089--189-3322
25 หมากกระดาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  บุรีเลิศ ประธาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 063-939-2191
    อาจารย์คมสัน  ธงชัย กรรมการและเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 094-271-4242
26 มวยไทยสมัครเล่น อาจารย์ ดร.เกริกไกร  แก้วล้วน ประธาน คณะครุศาสตร์ 083-795-6962
    อาจารย์สิรายุทธ  พับเพลิง กรรมการและเลขานุการ คณะครุศาสตร์ 094-284-7388
27 วอลเลย์บอลชายหาด อาจารย์ ดร.นเรศ  ขันธะรี ประธาน คณะครุศาสตร์ 088-594-3632
    นายเอกสิทธิ์    บุปผาวัลย์ภานุทัต กรรมการและเลขานุการ ข้าราชการบำนาญ 080-169-5898
28 ฮอกกี้ อาจารย์ พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์   กอมณี ประธาน คณะนิติศาสตร์ 083-129-8924
    อาจารย์มานัส  สมสวย กรรมการและเลขานุการ คณะนิติศาสตร์ 085-662-5795
29 เอ็กซ์ตรีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  เกาะสมบัติ ประธาน รองอธิการบดี 089-280-8092
    อาจารย์อัสนีย์  อำนวย กรรมการและเลขานุการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 092-081-6128
30 ดาบไทย อาจารย์ปิยวิทย์   เอี่ยมพริ้ง ประธาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 081-620-5848
    อาจารย์วจิราภรณ์   ประชุมรักษ์ กรรมการและเลขานุการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 087-433-3791
31 ดาบสากล อาจารย์ชาญชัย  พีระภาณุรักษ์ ประธาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 081-997-4955
    อาจารย์ขนิษฐา   คำน้อย กรรมการและเลขานุการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 088-717-4727
32 เรือพาย นายถาวร  เดชป้องหา ประธาน ราชการบำนาญ 081-977-6441
    อาจารย์รวิ  กลางประพันธ์ กรรมการและเลขานุการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 092-921-4046
33 เพาะกาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควัฒน์   วงศ์วรรณวัฒนา ประธาน คณะวิทยาศาสตร์ 083-931-9857
    อาจารย์ชัยภัทร   โกศัลวิตร กรรมการและเลขานุการ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 086-364-9455
34 ยิงปืน พันเอกจักรพงศ์  จันทน์สุทธิประภา ประธาน ผบ.ร.6  081-725-3843
    อาจารย์สุทธิพงษ์  สุทธิลักษมุนีกุล กรรมการและเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 088-586-2151
35 e-sport (กีฬาสาธิต) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์   มากดี ประธาน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 081-976-8558
    ดร.ชาญศักดิ์  ศรีสวัสดิ์สกุล กรรมการและเลขานุการ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 061-090-9191
36 ลอนโบว์ (กีฬาสาธิต) พลโทมนัส  หนูวัฒนา ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 081-999-4976
    ดร.เมืองแมน  ศิริญาณ กรรมการและเลขานุการ กองพัฒนานักศึกษา 096-564-9914

 

 

 

 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์