เกี่ยวกับราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์


ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์
11 - 20 มกราคม 2562

 

ความเป็นมากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเริ่มต้นจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2513 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 8 มหาวิทยาลัย มีการจัดการแข่งขันมาแล้วรวม 45 ครั้ง โดยในครั้งที่ 46 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ก่อนปี พ.ศ. 2500 การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยยังมีไม่มากนัก โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันเพียง 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในการแข่งขันในครั้งนั้นยังไม่ได้เรียกว่า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รวมทั้งรูปแบบการแข่งขันก็ไม่ได้รวมการแข่งขันกีฬาหลายชนิดมาแข่งพร้อมกันอย่างเช่นปัจจุบันจนกระทั่ง พ.ศ. 2513 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันให้มีการรวมเอากีฬาชนิดต่างๆ มาแข่งพร้อมกันโดยใช้เวลาจัดการแข่งขันประมาณ 1 สัปดาห์ ในการจัดการแข่งขันครั้งแรกนั้น มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 8 มหาวิทยาลัยใน 12 ชนิดกีฬาปัจจุบัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและสมัครใจจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดการแข่งขัน

 

คำขวัญ  “กีฬาเพื่อการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 

สัญลักษณ์การแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัย  “ราชภัฏ” แห่งแรก ที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ที่อยู่ทางด้านตะวันออกสุดและเป็นพื้นที่ที่เห็นแสงอาทิตย์จังหวัดแรกของประเทศ

สัญลักษณ์การแข่งขัน ออกแบบเป็นลายสานรูปดวงอาทิตย์ ที่สื่อความถึงจังหวัดอุบลราชธานี และลายสานที่สื่อถึง “ความสามัคคี” อันเป็นเป้าหมายของการแข่งขันกีฬา และสื่อถึง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่งเป็นปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเป็น  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

สีของเส้นสาน ใช้สีตามตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้พระราชทานนามมหาวิทยาลัย “ราชภัฏ”


สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
สีเขียว  แทนค่า แหล่งที่ตั้งในท้องถิ่น แหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
สีทอง   แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
สีส้ม    แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
สีขาว    แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

  MASCOT   “อ้ายบัวหมาน กับ กะปอมน้อย” 
“อ้ายบัวหมาน” เป็นเด็กอีสาน มีผมทรงดอกบัว  ถือคบเพลิงรูปโลกุตระ อันหมายถึงการแข่งขันกีฬาของปัญญาชนที่จัดแข่งขันในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็น “เมืองนักปราชญ์” มีผ้าขาวม้า อัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน และผ้าลายกาบบัว                ลายผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานี คาดที่เอว 
“อ้ายบัวหมาน” มีหนังสติ๊ก (ของเล่นเด็กอีสาน) เหน็บไว้ที่เอว และมี “กะปอมน้อย” (ชื่อกิ้งก่าในภาษาอีสาน)             สัตว์อัตลักษณ์ในวิถีชีวิตของเด็กอีสานเกาะอยู่ที่ผ้าขาวม้า 

 

 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์