รายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม


"ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ คณะกรรมการ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์
1 ฝ่ายอำนวยการ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล ประธาน อธิการบดี 086-460-9041
    นางสาววัฒนา  อุทธา กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 081-073-8601
2 ฝ่ายประสานงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  กุลบุญญา ประธาน รองอธิการบดี 081-790-4431
    นายธนชาติ  บุญเต็ม กรรมการและเลขานุการ กองกลาง 084-823-4689
3 ฝ่ายเทคนิคกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  กุลบุญญา ประธาน รองอธิการบดี 081-790-4431
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย จำปาอ่อน กรรมการและเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 081-878-5314
4 ฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด -ปิด การแสดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  วุฒิช่วย ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดี 081-812-2923
    อาจารย์จักรวาล  วงศ์มณี กรรมการและเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 081-202-4445
5 ฝ่ายอาคารสถานที่และสนามแข่งขัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา บุญยืด ประธาน รองอธิการบดี 089-846-6464
    นางรุ่งทิพย์  บุญจำรูญ กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกองกลาง 089-946-3386
6 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำสูจิบัตร อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.เชษฐ์  ศรีไมตรี ประธาน รองอธิการบดี 081-264-3797
  และคู่มือการแข่งขัน นายพงพิทักษ์  อุปไชย กรรมการและเลขานุการ กองกลาง 093-325-4678
7 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร  เจตินัย ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดี 082-782-8226
    อาจารย์นันทยุทธ  ละม้ายจีน กรรมการและเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 081-967-4344
8 ฝ่ายแพทย์และพยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาดล  สีหพันธ์ ประธาน คณะพยาบาลศาสตร์ 081-879-9172
    อาจารย์ประกายรุ่ง  จวนสาง กรรมการและเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ 081-790-9074
9 ฝ่ายแผน งบประมาณและการเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  นันทพานิช ประธาน รองอธิการบดี 087-691-7958
    อาจารย์ ดร.ทิวาวรรณ  อายุวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ คณะนิติศาสตร์ 098-1104-2552
10 ฝ่ายสิทธิประโยชน์ ออกแบบ จัดทำและ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล ประธาน อธิการบดี 086-460-9041
  จำหน่ายของที่ระลึก อาจารย์ภูวดล  งามมาก กรรมการและเลขานุการ กองสวัสดิการ 082-333-2856
11 ฝ่ายที่พัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  เกาะสมบัติ ประธาน รองอธิการบดี 089-280-8092
    นางสาวภัทร์นรินทร์  ประกอบแสง กรรมการและเลขานุการ กองพัฒนานักศึกษา 088-898-9343
12 ฝ่ายต้อนรับและจัดเลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา   บุญยืด ประธาน รองอธิการบดี 089-846-6464
    อาจารย์ภูวดล  งามมาก กรรมการและเลขานุการ กองสวัสดิการ 082-333-2856
13 ฝ่ายประเมินผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์  บุตรพรม ประธาน รองอธิการบดี 081-390-8135
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  มูลสิน กรรมการและเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 083-461-6242
14 ฝ่ายพิธีการมอบเหรียญรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต  ฉัตรวิริยาวงศ์ ประธาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 081-669-3732
    อาจารย์กนิษฐา  จัตุพันธ์ กรรมการและเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 098-591-96562
15 ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  เกาะสมบัติ ประธาน รองอธิการบดี 089-280-8092
    นางรุ่งทิพย์  บุญจำรูญ กรรมการและเลขานุการ กองกลาง 081-0685283
16 ฝ่ายกำกับดูแลตรวจสารกระตุ้นนักกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  บุรีเลิศ ประธาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 063-959-2191
    อาจารย์คมสันต์  ธงชัย กรรมการและเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 094-271-4242
17 ฝ่ายประชุมวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ไชยเสนา ประธาน รองอธิการบดี 081-470-4068
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษชน  สีหบุตร กรรมการและเลขานุการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 085-682-7854
18 ฝ่ายการแสดง  ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  วุฒิช่วย ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดี 081-812-2923
    อาจารย์จักรวาล  วงศ์มณี กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 081-202-4445

 

 

 

 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์