คณะทำงานเทคนิคกีฬา กกมท.


"ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ รหัส ชนิดกีฬา ชื่อ - สกุล เบอร์โทร เบอร์โทรสาร
1 01-01 กรีฑา ผศ.ถาวร  กมุทศรี 081 450 4651 02 889 3693
2 01-02 ว่ายน้ำ นายพลากร  นัคราบัณฑิต 081 959 2945  
3 01-03 บาสเกตบอล นายธงชาติ พู่เจริญ 081 632 8332 02 260 9547
4 01-04 ฟุตบอล นายอาคม สมุทรโคจร 081 987 0622   
5 01-05 วอลเลย์บอล นายทศพล  ธานี 081 431 3958  02 260 9547
6 01-06 แบดมินตัน รศ.ปริญญา  หลวงพิทักษ์ชุมพล 085 793 0055  
7 01-07 เซปักตะกร้อ นายพีระ  จันทร 086 944 2097  
8 01-08 เทควันโด รศ.บรรจบ  ภิรมย์คำ 081 944 2097 034 351403
9 01-09 ฟุตซอล นายอติพล สุวรรณดี 081 651 0613  
10 01-10 เทนนิส นายสุรศักดิ์  ทรัพย์เพิ่ม 081 655 6843 02 597 111 ต่อ 3486
11 02-02 ดาบสากล นายสามารถ  ศิริบุญ 081 926 5102  
12 02-05 เทเบิลเทนนิส นายสุรินทร์  รอดเมือง 081 735 5773  
13 02-07 มวยสากลสมัครเล่น นายครองจักร  งามมีศรี 085 909 7445  
14 02-08 ยิงปืน นางสาวธิดารัตน์  อัฐกิจ 084 613 7987  
15 02-09 ยูโด ผศ.ชาญชัย  สุขสุวรรณ์ 085 480 3345  
16 02-10 ฮอกกี้ นายธนยศ  พุทธพงศ์ 09 273 9662 02 218 2373
02 218 2358 
17 02-11 วอลเลย์บอลชายหาด ผศ.อิทธิ  คำเพราะ 090 949 3493 02 529 3914
18 02-12 เปตอง นายสิทธินันท์  สิทธิ  (ม.กรุงเทพฯ)    
19 02-13 เรือพาย นายสมชาย ไกรสังข์ 081 648 9123  
20 02-14 ลีลาศ นายชัยรัตน์ ชูสกุล 088 562 2656 043 754 388
21 02-16 ปันจักสีลัต นายเกษม พันธุสะ 081 540 9191  
22 02-17 รักบี้ฟุตบอล นายศักดิ์ ณ สงขลา 086 500 3971 02 5461300
23 02-18 ยูยิสสู ผศ.ชาญชัย  สุขสุวรรณ์ 085 480 3345  
24 02-19 คาราเต้โด ผศ.รัฐเลิศ  ฉายกี่ 081 037 2196 055 654 092
25 02-21 กอล์ฟ นายสาธิน ประจันบาน 081 330 4241 02 261 9541
26 02-22 แฮนด์บอล รศ.เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ 087 551 6561  
27 02-23 ปีนหน้าผา รศ.สุรชา  อมรพันธ์ 081 871 5745  
28 02-24 เอแมท ผศ.พราม อินพรม 089 447 0288  
29 02-27 เพาะกาย ผศ.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล 081 4242 843  
30 03-01 ครอสเวิร์ด ผศ.พราม อินพรม 089 447 0288  
31 03-02 บริดจ์ นายชูเกียรติ เกียรติธีรรัตน์ 099 351 5699 02 723 2069
32 03-03 หมากกระดาน นายชูเกียรติ เกียรติธีรรัตน์ 100 351 5699 3 723 2069
33 04-01 มวยไทยสมัครเล่น นายวรายศ หล้าหา 081 283 9792 042 835 040
34 04-02 ดาบไทย นายชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ 089 893 5395 02 218 1040

 

 

 

 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์