สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


 

รหัสสนาม
ชนิดกีฬา
สนามแข่งขัน

A

บาสเกตบอล

โรงยิมเนเซียม อาคารพละศึกษา ตึก 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

B

ลอนโบวล์ส(กีฬาสาธิต)

สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

C

ฟุตบอล

สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

D

บริศจ์

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ตึก 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

E

เพาะกายและฟิตเนส

ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

F

เทควันโด/ลีลาศ/E-SPORT(กีฬาสาธิต)

หอประชุมไพรพะยอม ตึก 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

G

ยูโด/ยูยิตสู

อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตึก 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

H

ดาบไทย

อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตึก 32A มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

I

เทนนิส (หญิง)

สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

J

เปตอง

สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

K

ปันจักสีลัด/หมากกระดาน

อาคารเรียนรวม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 4,5 (หมากกระดาน)/ชั้น 6 (ปันจักสีลัด) ตึก 52C

L

ครอสเวิร์ด

หอประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึก 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

M

ปีนหน้าผา

อาคารโดม ตึก 50G มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

N

มวยไทยสมัครเล่น/มวยสากลสมัครเล่น

เวทีมวย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์