กีฬาเลือกทั่วไป4 ชนิดกีฬา


กีฬาเลือกทั่วไป4 ชนิดกีฬา


กีฬาไทย 2 ชนิดกีฬา


กีฬาไทย 2 ชนิดกีฬา


กีฬาสาธิต จำนวน 2 ชนิดกีฬา


กีฬาสาธิต จำนวน 2 ชนิดกีฬา


 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์