เอแม็ท


เอแม็ท


ประเภทการแข่งขัน
245 บุคคลชาย
246 บุคคลหญิง
247 คู่ชาย
248 คู่หญิง
249 คู่ผสม
250 ทีมชาย
251 ทีมหญิง


บุคคลชาย
2-24-006 บุคคลชาย
บุคคลหญิง
2-24-007 บุคคลหญิง
คู่ชาย
2-24-003 คู่ชาย
คู่หญิง
2-24-004 คู่หญิง
คู่ผสม
2-24-005 คู่ผสม
ทีมชาย
2-24-001 ทีมชาย
ทีมหญิง
2-24-002 ทีมหญิง
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์