สมาคมกีฬาดาบไทย ติดตามความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาดาบไทย "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์"


เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยอาจารย์ไวกูณฐ์ ครองยุทธ ผู้ช่วยอธิการบดี/รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย จำปาอ่อน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา อาจารย์ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ประธานอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคชนิดกีฬาดาบไทย พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ คุณประสิทธ์ เอียดแก้ว อุปนายกสมาคมกีฬาดาบไทย และคุณณัชฐปกรณ์ มะลิทอง ผู้แทนสมาคมกีฬาดาบไทย ในการลงพื้นที่ติดตามความพร้อมสนามแข่งขันกีฬาดาบไทย ซึ่งใช้อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๓๒ A คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นสนามแข่งขันกีฬาดาบไทย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒


จำนวนการเข้าชม 1051 ครั้ง.
 
 


Contact Us : ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000


โทรศัพท์หมายเลข 045-352000ต่อ2170
โทรสารหมายเลข 045-352129

E-mail : UBRUGAME46@ubru.ac.th

ช่องทางประชาสัมพันธ์

URL : http://ubrugames46.ubru.ac.th

FAN PAGE

FACEBOOK : ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์